Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Joy Of Unique

Versie 1.1
Laatste wijziging: 30 December 2019

1.1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Joy Of Unique en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Joy Of Unique uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventuele overgekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoekvan de consument zo spoedig mogelijk kostenloos worden toegezonden. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. 

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Joy Of Unique en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.

 

1.2 Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Joy Of Unique bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden. 

Joy Of Unique kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 

1.3 Verzendkosten

De verzendkosten die bij verzending binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, bedragen het vaste bedrag van € 6,75. Betreft het een pakket dat door de brievenbus bezorgd kan worden, dan bedragen de verzendkosten € 4,00.

Als de koper meerdere artikelen besteld, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk, mits dit in 1 zending te versturen is. 

 

1.4 Leveringen

Joy Of Unique streeft er naar om alle bestellingen binnen 7 werkdagen doch uiterlijk 2 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe binnen 2 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres. 

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. 

Joy Of Unique is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers. Joy Of Unique is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijn. 

Joy Of Unique betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling te melden. Het voorval wordt in dat geval per situatie beoordeeld en de levering zal dan eventueel op kosten van  Joy Of Unique worden aangevuld of opnieuw worden gedaan. 

 

1.5 Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan worden betaald via IDEAL.
Joy Of Unique accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

U kunt het verschuldigde bedrag ook overmaken aan Joy Of Unique door overschrijving op bankrekeningnummer NL42 KNAB 0257 7804 32 tnv Joy Of Unique. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd. 

 

1.6 Reclamatie en Retourneren

Joy Of Unique doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk 2 dagen na ontvangs per e-mail van op de hoogte te stellen. Joy Of Unique zal dan proberen eventuele problemen of klachten ,altijd in overleg met de koper, op de best mogelijke manier op te lossen.

Indien er binnen 7 dagen door Joy Of Unique geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Joy Of Unqiue ervan uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Koper heeft het recht de door Joy Of Unique geleverde artikelen, met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen, binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichtermijn van 14 dagen dient de koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakkingen. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordeken of u het product wenst te behouden.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn, en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Joy Of Unique de betaalde prijs, exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen. Onder ongebruikt en onbeschadigd wordt in dit verband ook schade verstaan door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren. 

Wanneer de afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.

Een uitzondering bestaat hier voor custommade op maat gemaakte artikelen tenzij er een aanwijsbare reden bestaat die een retour rechtvaardigd.  

 

1.7 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Joy Of Unique, van het personeel en de producten van Joy Of Unique, voor alle schade van welke aard ook, direct of indirect, is uitgesloten. Joy Of Unique is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Joy Of Unique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Joy Of Unique.

De aansprakelijkheid van Joy Of Unique is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Joy Of Unique, dan wel tussen Joy Of Unique en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Joy Of Unique, is Joy Of Unique niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Joy Of Unique. 

De verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften ligt bij de eindgebruiker, deze staan tevens vermeld op de website van Joy Of Unique. Bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden wordt er bevestigd dat er kennis genomen is van de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften van de verschillende artikelen. 

 

1.8 Overmacht

Joy Of Unique is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Joy Of Unique geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Joy Of Unique niet in staat is zijn verplichtinen na te komen. Joy Of Unique heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbinternis had moeten nakomen. 

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Joy Of Unique het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden. 

 

1.9 Privacy

Joy Of Unique respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt eer zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld en niet wordt gedeeld met derden. Uw persoonsoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. 

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. 

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling. 

 

1.10 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens:

Joy Of Unique
Contact: info@joyofunique.nl (antwoord binnen 1-2 werkdagen)
Correspondentieadres: Muntmeester 457, 5406 BJ Uden
KVK 72626208
BTW NL001849764B16

 

 

Algemene voorwaarden Joy Of Unique
Versie 1.1
Laatste wijziging: 30 December 2019

1.1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Joy Of Unique en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Joy Of Unique uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventuele overgekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoekvan de consument zo spoedig mogelijk kostenloos worden toegezonden. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Joy Of Unique en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.

1.2 Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Joy Of Unique bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.
Joy Of Unique kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.3 Verzendkosten

De verzendkosten die bij verzending binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, bedragen het vaste bedrag van € 6,75. Betreft het een pakket dat door de brievenbus bezorgd kan worden, dan bedragen de verzendkosten € 4,00.
Als de koper meerdere artikelen besteld, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk, mits dit in 1 zending te versturen is.


1.4 Leveringen

Joy Of Unique streeft er naar om alle bestellingen binnen 7 werkdagen doch uiterlijk 2 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe binnen 2 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.
Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
Joy Of Unique is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers. Joy Of Unique is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijn.
Joy Of Unique betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling te melden. Het voorval wordt in dat geval per situatie beoordeeld en de levering zal dan eventueel op kosten van Joy Of Unique worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

1.5 Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Het verschuldigde bedrag kan worden betaald via IDEAL.
Joy Of Unique accepteert IDEAL betalingen ban Nederlandse banken.
U kunt het verschuldigde bedrag ook per acceptgiro overmaken aan Joy Of Unique op bankrekeningnummer NL42 KNAB 0257 7804 32 tnv Joy Of Unique. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd.

1.6 Reclamatie en Retourneren

Joy Of Unique doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk 2 dagen na ontvangs per e-mail van op de hoogte te stellen. Joy Of Unique zal dan proberen eventuele problemen of klachten ,altijd in overleg met de koper, op de best mogelijke manier op te lossen.
Indien er binnen 7 dagen door Joy Of Unique geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Joy Of Unqiue er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
Koper heeft het recht de door Joy Of Unique geleverde artikelen, met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen, binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichtermijn van 14 dagen dient de koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakkingen. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordeken of u het product wenst te behouden.
Indien de artikelen ongebruikt e onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Joy Of Unique de betalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retouronvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk anwezige geuren verstaan.
Wanneer Joy Of Unique afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.
Een uitzondering bestaat hier voor custommade op maat gemaakte artikelen tenzij er een aanwijsbare reden bestaat die een retour rechtvaardigd.

1.7 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Joy Of Unique, van het personeel en de producten van Joy Of Unique voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Joy Of Unique is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Joy Of Unique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Joy Of Unique.
De aansprakelijkheid van Joy Of Unique is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Joy Of Unique, dan wel tussen Joy Of Unique en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Joy Of Unique, is Joy Of Unique niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Joy Of Unique.
De verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften ligt bij de eindgebruiker, deze staan tevens vermeld op de website van Joy Of Unique. Bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden wordt er bevestigd dat er kennis genomen is van de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften van de verschillende artikelen.

1.8 Overmacht

Joy Of Unique is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Joy Of Unique geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Joy Of Unique niet in staat is zijn verplichtinen na te komen. Joy Of Unique heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbinternis had moeten nakomen.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Joy Of Unique het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

1.9 Privacy

Joy Of Unique respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt eer zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

1.10 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Bedrijfsgegevens:
Joy Of Unique
Contact: info@joyofunique.nl
Correspondentieadres: Muntmeester 457, 5406 BJ Uden
KVK 72626208
BTW NL001849764B16(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 joyofunique.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel